header

Contact

U kunt contact met ons opnemen via het emailadres: info@hart4doornenburg.nl
of een brief sturen naar:

secretariaat van Hart4Doornenburg,
Pannerdenseweg 59,
6686BD Doornenburg

Bankrekening:
NL68 RABO 0309 3905 16
t.n.v. Hart4Doornenburg te Doornenburg

Aanvraag project

Voorwaarden voor de aanvragen voor een financiële bijdrage in projecten van de vereniging Hart4Doornenburg

 

Algemene voorwaarden

 1. Aanvragen van geldelijke ondersteuning van projecten moeten ingediend worden via het daartoe bestemde aanvraagformulier. Dit formulier dient volledig ingevuld en vervolgens per e-mail verstuurd te worden naar info@hart4doornenburg.nl. Men kan aan dit formulier bijlagen toevoegen (bv Word- of Excel-bestanden) ter verduidelijking van het gevraagde.
 2. Aanvragen moeten betrekking hebben op welomschreven projecten (structurele investeringen) en dienen niet ter dekking van enig exploitatietekort
 3. Het project, waarop de aanvraag betrekking heeft, moet ten goede komen aan de Doornenburgse gemeenschap. Een beknopte beschrijving van doel, werkwijze en eventuele context van het project dient bij de aanvraag te worden verstrekt.
 4. Ook een financiële onderbouwing van het project, alsmede een overzicht, waaruit de financiële positie van de aanvrager of aanvragende instantie blijkt, dienen bij de aanvraag te worden verstrekt. Tevens dient een beschrijving te worden opgenomen, waarin men uitlegt welke initiatieven tot dusver zijn ondernomen om het betreffende project mede te financieren en hoeveel dit heeft opgeleverd.
 5. in verband met het verenigingsbeleid van maximale transparantie, dient de aanvrager zich ermee akkoord te verklaren, dat de vereniging Hart4Doornenburg alle gegevens die bij de aanvraag verstrekt zijn, publiceert op de website van Hart4Doornenburg.

 

Planning en afrekening

 1. De aanvragende instelling dient binnen één maand na voltooiing van het project een afrekening inclusief eindverslag in te dienen.
 2. Indien het project niet volgens planning verloopt en/of dat onverwachte omstandigheden bijdragen dat de beoogde resultaten niet worden behaald zal de subsidie niet overeenkomstig de toekenning worden uitbetaald en kunnen betaalde voorschotten worden teruggevorderd.

 

Uitgesloten voor een bijdrage komen bijvoorbeeld:

 1. Instellingen die voldoende reserves hebben om het project daaruit te financieren
 2. Instellingen die geen aantoonbaar tekort hebben
 3. projecten die structureel door een overheid worden gefinancierd
 4. exploitatiekosten
 5. fondsvorming of vermogensopbouw
 6. prijzengeld voor prijsuitreikingen door derden
 7. projecten die tijdens het indienen van de aanvraag of tijdens de behandeling daarvan al geheel of gedeeltelijk zijn gerealiseerd
 8. projecten met een uitgesproken politiek karakter of projectengericht op het uitdragen van een religieuze doelstelling
 9. Sponsorverzoeken voor feesten.

 

Schenkingsrechten

Eventuele schenkingsrechten vanwege bijdragen van de stichting zijn voor rekening van en dienen gedragen te worden door de aanvragende instelling

 

Toetsing

Het bestuur van Hart4Doornenburg toetst of aan alle bovengenoemde criteria is voldaan en zal de aanvrager zo nodig om nadere toelichting verzoeken. De ledenvergadering beslist uiteindelijk welke projecten voor ondersteuning in aanmerking komen.

 
Copyright 2018 hart4doornenburg.nl